KVKK

Stargen Tıbbi Malzemeler Sanayi Ticaret Limited Şirketi


Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Stargen Tıbbi Malzemeler Sanayi Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgiler [http://www.Stargen.com.tr/pages-detail/kvkk] adresi üzerinden erişebilirsiniz.


1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ


Şirketimiz tarafından işletilen www.Stargen.com.tr alan adlı internet sitesinde yer alan iletişim formu vasıtasıyla Şirketimizle irtibat kurmanız halinde kişisel verileriniz elektronik ortamda bahsi geçen iletişim formu vasıtasıyla toplanacaktır. Kişisel verileriniz, talep ve şikayetlerinizin değerlendirilmesi kapsamında KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde düzenlenen meşru menfaat hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir.


2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI


Şirketimiz tarafından kişisel verileriniz, KVK Kanunu’nda öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde talep ve şikayetlerinizin değerlendirilmesi ile talep ve şikayetleriniz doğrultusunda Şirketimiz tarafından gerekli aksiyonların alınması amacıyla işlenebilecektir.


3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI


Toplanan kişisel verileriniz, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak yukarıda belirtilmiş olan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda; tedarikçilerimize, iş/çözüm ortaklarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve yetkili özel kişilere aktarılabilecektir.


4. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KVK KANUNU’NUN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ


Kişisel veri sahibi olarak KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca aşağıda listelenen haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz:


□ Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,


□ Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,


□ Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,


□ Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,


□ Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,


□ Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,


□ İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,


□ Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.


Listelenmiş olan haklarınız doğrultusundaki taleplerinizi mevzuatta belirtilen yöntemler ile Şirketimize iletebilirsiniz.


Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.